За контакти: 0886 441 442; 0895 624 412; 0898 447 449

 

ГАРАНЦИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Хидравличните помпи, които предлагаме, са предназначени само за работа на товарни автомобили. За използването им за друго предназначение, МАН Сервиз ЕООД не се ангажира с гаранционен срок.

Гаранцията отпада за стоки, за които не сме получили плащане!

Гаранционният срок на предлаганите от нас стоки е 6 (шест) месеца, считано от датата на закупуване на стоката. В обратно изпратената пратка при връщане на закупена стока, трябва да бъде приложено доказателството за закупуването (касов бон, фактура). Задължително условие е при получаването на продуктите, да са в изряден транспортен вид, без течове на масло ипр... Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата лично, или чрез куриер на адрес: София, бул. Ботевградско шосе, офис на Еконт “ВАС МЕТАЛ”, телефон на получателя: 0886 441 442. Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат. След получаване на върната стока и прегледа й (информация за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановява на Клиента – в брой или по сметка в сток от 14 /четиринадсет/ дни. Стока, чието връщане/рекламация не  може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е във видимо лош вид) ще бъде изпратена обратно  на Клиента за негова сметка. Ако по някаква причина Клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на Клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа цена се доплаща разликата. Доставчикът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение  ако обстоятелствата го налагат. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от Клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При  явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете  с нас на някой от обявените телефони. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил Клиента. При установяване на такава грешка, Kлиентът връща продукта за сметка на Доставчика и му се изпраща верния. На рекламация не подлежи стока, за която Клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се свържете с нас по телефона или направете рекламация на куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в гаранционният период, от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, Kлиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на Клиента. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея. При закупуване на стока с по-дълъг гаранционен срок хидравличното масло в хидравличната система задължително, трябва да бъде сменяно с ново такова на всяко 6-месечие.

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Обслужването на рекламации  става по реда описан по-долу. Попълване на формуляр за връщане/рекламация с описано подробно становище на причините за връщане/рекламация. След получаване на формуляра Доставчика връща отговор на Клиента на валиден e-mail адрес. Доставчика си запазва правото да не приеме констатацията на Клиента ако прецени, че основанието му за връщане/рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на Клиента. В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация доставчка уведомява Клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата. Важно е пратките да бъдат добре опаковани. За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който Доставчика трябва да излезе със становище пред Клиента е – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация. След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, Доставчика уведомява Клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

1. Изпраща на Клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка

2. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност, или със същите функции 

3. В случай, че не може да бъде подсигурен продукт, отговарящ на елементите от предходната точка, доставчика възстановява стойността на Клиента в законо установения ред. При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол Доставчика уведомява Клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от Клиента e-mail адрес. Клиентът уведомява доставчика по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на Клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

4. Доставчика разполага с тридесет дневен срок, за установяване на дефекта, за решение по приемане/отхвърлане на рекламацията, като в този период не носи отговорност за причинени вреди на клиента. Ако клиента желае да продължи веднага работата си с нов продукт, то следва да го заплати и това да се счита за друга сделка с нов гаранционен срок и условия.

5. Ако в 10 /десет/ дневен срок след уведомяването, Клиента не потърси стоката си, Доставчика запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.

6. ВАЖНО! МАН Сервиз ЕООД не носи отговорност за щети, нанесени на части и агрегати извън хидравличната система, в следствие на дефектирал елемент от ХС предоставен от нас. Ние носим отговорност само за щети засягащи продуктът който сте закупили от нас и се експлоатира по предназначение.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДУКТИ HYVA \12месеца/

Рекламацията на стоки от марка HYVA, става само след като частта бъде изпратена за потвърждение в завода и от там признаят дефекта. Ако се нуждаете от част, която да замести дефектиралата, то тя се заплаща.

Задължително условие е да се работи с ново хидр.масло с вискозитет:  HLP 32 за продуктите на HYVA. За да важи гаранцията в горепосочения срок, хидравличното масло в хидравличната система задължително трябва да бъде сменяно с ново такова на всяко 6-месечие.

 

Стоките, които предлагаме, следва да се монтират в специализиран сервиз. В противен случай - гаранцията отпада!

На автомобили с кранови уредби се монтират аксиално-бутални помпи (тип “Банан”).

* При поставяне на новата помпа, маслената система на автомобила трябва да бъде почистена.

* Хидравличното масло трябва да се смени с ново от типа HLP-32, или HLP-46.

* Да бъдат спазени всички условия за монтаж на помпата, съгласно приложената схема.

* Ако помпата ще се използва за автомобил с кранова уредба, задължително е условието да е налична система за охлаждане на маслото. 

* При не спазване на посочените по-горе условия – гаранцията отпада!